Tu, Ru-Hong, Jian-Xian Lin, Ping Li, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin, Chao-Hui Zheng, and Chang-Ming Huang. 2020. “Laparoscopic-Assisted Total Gastrectomy With D2 Lymph Node Dissection: A Case of 12-Year-Old Child With Advanced Gastric Cancer”. Journal of Gastric Surgery 2 (1):24-25. https://doi.org/10.36159/jgs.v2i1.14.