Lin, Ju-Li, Jian-Xian Lin, Chao-Hui Zheng, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin, Ping Li, and Chang-Ming Huang. 2020. “Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and the Incidence of Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Journal of Gastric Surgery 2 (1):1-11. https://doi.org/10.36159/jgs.v2i1.17.