Lin, Jian-Xian, Qian Yu, Mi Lin, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Jian-Wei Xie, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-long Cao, Ju-li Lin, and Chang-Ming Huang. 2020. “Laparoscopic Resection for Gastric GISTs: Surgical and Long-Term Outcomes of 133 Cases”. Journal of Gastric Surgery 2 (2):33-40. https://doi.org/10.36159/jgs.v2i2.25.