Lin, Ju-Li, Jian-Xian Lin, Chao-Hui Zheng, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin, Ping Li, and Chang-Ming Huang. “Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and the Incidence of Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Journal of Gastric Surgery 2, no. 1 (February 28, 2020): 1–11. Accessed January 25, 2022. https://www.journalofgastricsurgery.com/index.php/JGS/article/view/17.