Lin, Jian-Xian, Qian Yu, Mi Lin, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Jian-Wei Xie, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-long Cao, Ju-li Lin, and Chang-Ming Huang. “Laparoscopic Resection for Gastric GISTs: Surgical and Long-Term Outcomes of 133 Cases”. Journal of Gastric Surgery 2, no. 2 (April 15, 2020): 33–40. Accessed January 25, 2022. https://www.journalofgastricsurgery.com/index.php/JGS/article/view/25.